HOME  »  Gabby-Lokesh-Wedding-Album-Dec2013 » Gabby-Lokesh-Trip-Dec2013  (342 Slides)     [Page 1 of 3] :: Jump To  
  You have reached the first page      Up one level      Next page  
2013-12-04 08.34.26 * 2048 x 1152 * (780KB)
20131203_090105 * 4128 x 2322 * (1.82MB)
20131203_150725 * 4128 x 2322 * (1.67MB)
20131203_090543 * 4128 x 2322 * (1.66MB)
2013-12-03 17.07.25 * 2048 x 1152 * (644KB)
20131203_154606 * User comments * 1920 x 1080 * (277KB)
  2013-12-04 08.34.26  
  20131203_090105  
  20131203_150725  
  20131203_090543  
  2013-12-03 17.07.25  
  20131203_154606  
20131203_170803 * 4128 x 2322 * (1.18MB)
20131204_104312 * 2322 x 4128 * (2.34MB)
20131203_092547 * 4128 x 2322 * (1.53MB)
20131203_103858 * 2322 x 4128 * (2.1MB)
20131203_124258 * 2322 x 4128 * (1.12MB)
20131204_104522 * 4128 x 2322 * (1.74MB)
  20131203_170803  
  20131204_104312  
  20131203_092547  
  20131203_103858  
  20131203_124258  
  20131204_104522  
IMG_3820 * 576 x 768 * (102KB)
IMG_3835 * 1024 x 768 * (146KB)
20131203_183300 * 4128 x 2322 * (1.13MB)
20131203_124457 * 4128 x 2322 * (1.38MB)
20131204_104214 * 4128 x 2322 * (2.66MB)
20131203_153310 * 4128 x 2322 * (2.13MB)
  IMG_3820  
  IMG_3835  
  20131203_183300  
  20131203_124457  
  20131204_104214  
  20131203_153310  
2013-11-26 20.02.05-1 * METADATA-START��UUUUUUÞ­¾ï��ô�����èÿþÂ����UUUUUUUUÞ­¾ï�������UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ï��UU���UUUUUUUUÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDC20UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®FèjÄþÂ�º�3N�����������������������������������0�3ð��������Ì�����������������������������������������=��T���ö��Pÿù�����ô���������ºUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&� ��ýy��…µ��¡*�ÚÜ����ƒ����è�ißÿþÂ���ü��ü�*L����Z3�¡¡ÿÿ;E��#ÿÿ¾ð�_÷ÿÿáÿÿøCÿþêþ�¿�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�Uq�fq�Uq�fq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�Uq�fq�Uq�fq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�Uq�fq�fa�	™R�Ua�Ua�Uq�Uq�fq�fq�fq�fq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�fa�3Q�Ua�Ua�Uq�Uq�fq�fq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�Ua�Ua�Ua�Uq�Uq�Uq�fq�	™��	™��fq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�fq�fa�Ua�Uq�Uq�Uq�fq�Uq�	™��Uq�Uq�Uq�Uq�fq�fa�fq�fq�3Q�3Q�Ua�fq�fq�fq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�Uq�fq�fa�fq�fq�Ua�3Q�fa�fq�	™��fq�Uq�Uq�Uq�fq�Uq�Uq�fq�fq�fa�fq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�fq�fq�Uq�Uq�fq�fq�fq�fa�fq�fq�Uq�Uq�Uq�fq�fq�fq�	™‚�	™‚�	™��fq�Uq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�	™��fq�fq�	™��	™��	™‚�	™‚�fq�Uq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�fq�	™��fq�	™‚�	™‚�fq�fq�fq�������������������������Ä.����ö…�������������^��ÿ÷�ˆù�9µ��ÿþ�È�������������������������������������������������,>���c(�,>���c(�,>���c(�,>���c(�)Á���^��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊÊ�
¯V���¯¯¯¯������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��L{��	÷�f�r�3�UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï������Š†UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END * 2048 x 1152 * (337KB)
20131128_130005-ACTION * 456 x 808 * (122KB)
20131203_131611 * 2322 x 4128 * (1.13MB)
IMG_3816 * 576 x 768 * (110KB)
20131203_125125 * 4128 x 2322 * (1021KB)
20131203_182017 * 4128 x 2322 * (1.4MB)
  2013-11-26 20.02.05-1  
  20131128_130005-ACTION  
  20131203_131611  
  IMG_3816  
  20131203_125125  
  20131203_182017  
20131203_090548-SNOW * 1024 x 576 * (1.15MB)
2013-12-05 09.33.58 * User comments * 1920 x 1080 * (192KB)
20131203_174247 * 2322 x 4128 * (1.71MB)
20131203_144753 * 2322 x 4128 * (1.21MB)
20131203_124456 * 4128 x 2322 * (1.43MB)
20131203_090243 * 4128 x 2322 * (1.21MB)
  20131203_090548-SNOW  
  2013-12-05 09.33.58  
  20131203_174247  
  20131203_144753  
  20131203_124456  
  20131203_090243  
20131202_161105 * 4128 x 2322 * (1.64MB)
20131202_161113 * 2322 x 4128 * (1.26MB)
IMG_3822 * 1024 x 768 * (109KB)
2013-11-24 23.27.56 * User comments * 1920 x 1080 * (191KB)
20131203_123928 * 2322 x 4128 * (1.81MB)
20131202_161044 * 4128 x 2322 * (1.74MB)
  20131202_161105  
  20131202_161113  
  IMG_3822  
  2013-11-24 23.27.56  
  20131203_123928  
  20131202_161044  
2013-12-05 12.08.03 * 2048 x 1152 * (751KB)
20131204_104405 * 4128 x 2322 * (1.7MB)
2013-11-30 21.55.10 * 2048 x 1152 * (371KB)
2013-12-02 14.09.30 * 2048 x 1152 * (273KB)
2013-12-05 12.02.28 * 1152 x 2048 * (291KB)
20131203_090950 * 4128 x 2322 * (1.89MB)
  2013-12-05 12.08.03  
  20131204_104405  
  2013-11-30 21.55.10  
  2013-12-02 14.09.30  
  2013-12-05 12.02.28  
  20131203_090950  
20131203_135719 * 2322 x 4128 * (1.34MB)
IMG_3829 * 1024 x 768 * (101KB)
2013-12-02 14.12.16 * 2048 x 1152 * (593KB)
IMG_3808 * 576 x 768 * (66KB)
2013-12-05 10.50.13 * 2048 x 1152 * (609KB)
20131203_105819 * 2322 x 4128 * (2.62MB)
  20131203_135719  
  IMG_3829  
  2013-12-02 14.12.16  
  IMG_3808  
  2013-12-05 10.50.13  
  20131203_105819  
20131204_104151 * 2322 x 4128 * (3.53MB)
20131203_145547 * 2322 x 4128 * (2.19MB)
2013-12-03 17.23.40 * 2048 x 1152 * (514KB)
20131203_090117 * 4128 x 2322 * (1.91MB)
20131203_100222 * 4128 x 2322 * (1.86MB)
20131203_091328 * 4128 x 2322 * (1.49MB)
  20131204_104151  
  20131203_145547  
  2013-12-03 17.23.40  
  20131203_090117  
  20131203_100222  
  20131203_091328  
2013-12-02 14.23.16 * 2048 x 1152 * (165KB)
2013-12-05 07.57.57 * 2048 x 1152 * (856KB)
20131203_090351 * 4128 x 2322 * (892KB)
20131203_170846 * 4128 x 2322 * (1.67MB)
20131203_144726 * 4128 x 2322 * (2.36MB)
20131203_083206 * 4128 x 2322 * (1.41MB)
  2013-12-02 14.23.16  
  2013-12-05 07.57.57  
  20131203_090351  
  20131203_170846  
  20131203_144726  
  20131203_083206  
20131203_131428 * 4128 x 2322 * (1.12MB)
20131203_181934 * 4128 x 2322 * (1.14MB)
20131203_100201 * 4128 x 2322 * (1.42MB)
20131203_145625 * 2322 x 4128 * (1.31MB)
20131203_145538 * 2322 x 4128 * (2.56MB)
20131203_085403 * 4128 x 2322 * (1.29MB)
  20131203_131428  
  20131203_181934  
  20131203_100201  
  20131203_145625  
  20131203_145538  
  20131203_085403  
20131203_145615 * 2322 x 4128 * (1.63MB)
20131204_104229 * 4128 x 2322 * (1.71MB)
2013-12-05 10.59.39 * 1152 x 2048 * (334KB)
20131203_090745 * 4128 x 2322 * (1.34MB)
20131203_143454 * 4128 x 2322 * (1.82MB)
20131204_095856 * 4128 x 2322 * (1.48MB)
  20131203_145615  
  20131204_104229  
  2013-12-05 10.59.39  
  20131203_090745  
  20131203_143454  
  20131204_095856  
20131203_150030 * 2322 x 4128 * (1.95MB)
20131128_171520-ACTION * 548 x 972 * (74KB)
20131203_144719 * 4128 x 2322 * (2.21MB)
IMG_3806 * 576 x 768 * (54KB)
20131202_161506 * 4128 x 2322 * (1.63MB)
20131203_124215 * 2322 x 4128 * (947KB)
  20131203_150030  
  20131128_171520-ACTION  
  20131203_144719  
  IMG_3806  
  20131202_161506  
  20131203_124215  
20131203_135700 * 4128 x 2322 * (1.98MB)
2013-12-02 12.39.33 * User comments * 1920 x 1080 * (215KB)
2013-11-26 20.01.01 * 2048 x 1152 * (267KB)
IMG_3830 * 1024 x 768 * (93KB)
2013-12-02 13.49.58 * 2048 x 1152 * (177KB)
20131203_083220 * 4128 x 2322 * (1.4MB)
  20131203_135700  
  2013-12-02 12.39.33  
  2013-11-26 20.01.01  
  IMG_3830  
  2013-12-02 13.49.58  
  20131203_083220  
20131203_143519 * 4128 x 2322 * (2.35MB)
20131203_143614 * 4128 x 2322 * (1.71MB)
20131202_161617 * 2322 x 4128 * (1.25MB)
20131203_124441 * 4128 x 2322 * (2.16MB)
20131203_101420 * 2322 x 4128 * (1.81MB)
20131203_153202 * 4128 x 2322 * (1.72MB)
  20131203_143519  
  20131203_143614  
  20131202_161617  
  20131203_124441  
  20131203_101420  
  20131203_153202  
2013-11-30 22.24.24 * 2048 x 1152 * (261KB)
20131203_125134 * 4128 x 2322 * (862KB)
20131203_154657 * 2322 x 4128 * (1.6MB)
IMG_3843 * 576 x 768 * (140KB)
20131203_092549 * 4128 x 2322 * (1.43MB)
20131203_153147 * 4128 x 2322 * (1.85MB)
  2013-11-30 22.24.24  
  20131203_125134  
  20131203_154657  
  IMG_3843  
  20131203_092549  
  20131203_153147  
20131202_160426 * 4128 x 2322 * (823KB)
IMG_3810 * 1024 x 768 * (88KB)
IMG_3833 * 1024 x 768 * (150KB)
20131203_143810 * 4128 x 2322 * (1.35MB)
20131202_171405 * 4128 x 2322 * (1.26MB)
20131203_124326 * 2322 x 4128 * (671KB)
  20131202_160426  
  IMG_3810  
  IMG_3833  
  20131203_143810  
  20131202_171405  
  20131203_124326  
2013-12-05 09.34.00 (1) * User comments * 1920 x 1080 * (266KB)
20131203_085401 * 4128 x 2322 * (1.32MB)
20131202_160514 * 4128 x 2322 * (1.62MB)
20131204_104349 * 4128 x 2322 * (2.34MB)
20131204_105017 * 4128 x 2322 * (1.8MB)
IMG_3831 * 1024 x 768 * (85KB)
  2013-12-05 09.34.00 (1)  
  20131203_085401  
  20131202_160514  
  20131204_104349  
  20131204_105017  
  IMG_3831  
2013-12-04 19.07.40-1 * &92-+
/��	0*-0QBÞ­¾ï��ô�����èÿþÎ����!>ENkÞ­¾ï�������ÌÑÏœjNOMÞ­¾ï˜¹Æ¬�^41Þ­¾ï��„����Xd`YUTf•Þ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����]S?2'$!`SKJ?&/Þ­¾ï�C�A�L^ie\iiCu�r8=0xDC206;?NWdu|vdOHDA;=/0:84)(7I[`hnEg‚fHHG@/6(%GhVWP>>OTUI==:Nelf\K@C1?20533Þ­¾ï�T�U�N�A119?BEU`VQPRSUCJ`___XXURX^ibTZRMMPPPOSTM:FJMQRSQRMJE>HJK;COdd\O6=2($+Þ­¾ï¯¯ÊÊ�
¯V���¯¯¯¯`�
è.;�0h�’—ï�àÑ��j�3�sˆ�C�+³(�wƒ1�Ö��Vï�ý|������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��L{��
��f�r�3�ROZ`b\TUQPQTPMNRÞ­¾ïLOTUTQSLIE=CGC=.$6/-#
	),1@A;(0?KMGNQKLOSVWcb[\]`koptropmkkqvofdedgkpsz]UTNRICDJC54/( #% !#*
'gxou||�{utqzyvievYAsƒoJ,@'40A::FF@O]XH.3:$+9A;(!.HD 
%5D>2	
	-!)45,PJ/;bwe`O;Vƒ£¿³®§}\Rpk`^t�®ÃžqaRLQRWgjtŒ¢¢¡¢…S13UVcv„¯�“�ŒŒŽ]8NI800+!)28=-! (;@Þ­¾ï�����v�@AC???EIC956763065./4/04/!09DNÞ­¾ï�»Íź«žŒ`R^ZTSUH * 2048 x 1152 * (375KB)
20131203_143500 * 4128 x 2322 * (2.39MB)
20131203_150411 * 2322 x 4128 * (2.23MB)
20131203_170802 * 4128 x 2322 * (1.31MB)
20131203_153132 * 4128 x 2322 * (647KB)
20131204_075924 * 4128 x 2322 * (2.25MB)
  2013-12-04 19.07.40-1  
  20131203_143500  
  20131203_150411  
  20131203_170802  
  20131203_153132  
  20131204_075924  
20131203_143508 * 4128 x 2322 * (2.33MB)
1401698_447474002023921_1363744806_o * 2048 x 1536 * (386KB)
2013-12-04 19.07.42-2 * &92-+
/��	N*-0QBÞ­¾ï��ô�����èÿþÓ����!>ENkÞ­¾ï�������ÌÑÏœjNOMÞ­¾ï˜¹Æ¬�^41Þ­¾ï��„����Xd`YUTf•Þ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï����]S?2'$!`SKJ?&/Þ­¾ï�C�A�L^ie\iiCu�r8=0xDC206;?NWdu|vdOHDA;=/0:84)(7I[`hnEg‚fHHG@/6(%GhVWP>>OTUI==:Nelf\K@C1?20533Þ­¾ï�T�U�N�A119?BEU`VQPRSUCJ`___XXURX^ibTZRMMPPPOSTM:FJMQRSQRMJE>HJK;COdd\O6=2($+Þ­¾ï¯¯ÊÊ�
¯V���¯¯¯¯`�
è.;�0h�’—ï�àÑ��j�3�sˆ�C�+³(�wƒ1�Ö��Vï�ý|������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¯¯¯¯��L{��
��f�r�3�ROZ`b\TUQPQTPMNRÞ­¾ïLOTUTQSLIE=CGC=.$6/-#
	),1@A;(0?KMGNQKLOSVWcb[\]`koptropmkkqvofdedgkpsz]UTNRICDJC54/( #% !#*
'gxou||�{utqzyvievYAsƒoJ,@'40A::FF@O]XH.3:$+9A;(!.HD 
%5D>2	
	-!)45,PJ/;bwe`O;Vƒ£¿³®§}\Rpk`^t�®ÃžqaRLQRWgjtŒ¢¢¡¢…S13UVcv„¯�“�ŒŒŽ]8NI800+!)28=-! (;@Þ­¾ï�����~_@AC???EIC956763065./4/04/!09DNÞ­¾ï�»Íź«žŒ`R^ZTSUH * 2048 x 1152 * (383KB)
20131204_080032 * 4128 x 2322 * (1.64MB)
20131202_162130 * 2322 x 4128 * (1.27MB)
1421057_447473998690588_221204866_o * 2048 x 1536 * (390KB)
  20131203_143508  
  1401698_447474002023921_1363744806_o  
  2013-12-04 19.07.42-2  
  20131204_080032  
  20131202_162130  
  1421057_447473998690588_221204866_o  
Album last updated on 1/1/14 2:32 PM
Powered by Jalbum 8.2 and BluPlusPlus skin
Album created by Dharam Rai